Odstoupení od smlouvy

Vážený zákazníku, dle občanského zákoníku máte právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu. Níže je popsaný postup a související důsledky odstoupení.

1. Právo odstoupit od smlouvy

a/ Do 14 dnů máte dle zákona právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Provozovatel portálu MEGASVITIDLA.CZ, firma Elektro S.M.S., spol. s r. o. tuto lhůtu prodlužuje na 60 dní.

b/ Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 60 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

c/ Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele portálu MEGASVITIDLA.CZ, firmu Elektro S.M.S., spol. s r. o., formou jednostranného právního jednání (například písemně dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však vaší povinností.

d/ Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

a/ Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme bankovní převod na účet, který uvedete v písemném odstoupení od smlouvy. V žádném případě vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole.

b/ Ponesete pouze přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte jen za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.